Protierozní opatření

Eroze je definována jako rozrušování zemského povrchu vodou, větrem a ostatními činiteli a silami, popř. zesílené činnosti člověka, spojené s přemisťováním a ukládáním uvolněného materiálu (TP 53). Rozlišujeme erozi větrnou a vodní, erozi rýhovou a plošnou. Nejčastěji se vyskytujícím typem eroze silničních svahů je eroze rýhová zapříčiněná stékající vodou po povrchu svahu. Na povrchu svahu se tvoří rýhy, které se v čase prohlubují.

Při návrhu protierozních opatření jsou zásadní sklon, délka, tvar a orientace svahů, vlastnosti zeminy, klimatické poměry v místě. Cílem protierozních opatření je ochránit povrch svahů před erozí zpravidla dočasně, v období od dokončení stavby do zapojení vegetace. Vegetace (tráva, stromy, keře) poskytuje nejvhodnější, nejúčinnější a nejpřirozenější ochranu povrchu svahů před erozí.

Pro dočasnou ochranu povrchu svahů dodáváme protierozní sítě z přírodních materiálů, z jutových nebo kokosových vláken. Tyto materiály se pokládají na povrch svahů.

Pro trvalou ochranu povrchu svahů před erozí dodáváme protierozní georohože z PP, PE materiálů. Georohože jsou po instalaci přesypány několika centimetry humózní zeminy a osety travním osivem. Po vzejití travního porostu, kořeny trav prorůstají do otevřené struktury georohože, která vyztuží kořenový systém travního porostu. Povrch svahu je tímto způsobem trvale zpevněn a zásadním způsobem se zvýší jeho odolnost k eroznímu působení proudící vody (záplavová území, protipovodňové valy, břehy vodních toků).