Skládky odpadů

Navrhování, výstavba skládek a skládkování odpadů se řídí souborem norem ČSN 83 8030 – ČSN 838036. Skládky odpadů jsou rozděleny do skupin podle druhů a nebezpečnosti odpadů s rozdílnou úrovní technického zabezpečení.

K těsnění skládek odpadů a jako těsnící vrstva při uzavírání skládek odpadů se používají HDPE hydroizolační fólie a bentonitové rohože, a to jak samostatně tak i v kombinaci, tzv. kombinované těsnění. K ochraně hydroizolačních fólii před poškozením se instalují netkané geotextilie. 

Drenážní geokompozity se používají zpravidla při rekultivaci skládek odpadů. Drenážní kompozit umístěný pod uzavírací izolační vrstvou zabezpečuje sběr a odvod plynů, které se tvoří v tělese skládky, drenážní kompozit umístěný nad uzavírací izolační vrstvou pak odvod srážkových vod prosáklých rekultivační vrstvou. 

Vedle dodávek materiálů zajišťujeme i statické posouzení navrženého systému uzavření a rekultivace skládky. 

Při riziku nestability svahu uzavíracího a rekultivačního souvrství řešení spočívá v použití výztužných geosyntetických výrobků, které vykazují vysoké hodnoty tření na rozhraní vrstev GSY/zemina, např. GEOTER® GRID 100 3D.