Vodní nádrže, rybníky, hráze

Otázka zadržování vody v krajině nabývá v posledních letech na důležitosti. S tím souvisí výstavba či obnova rybníků, vodních nádrží, tůní, mokřad. Současně se provádějí protipovodňová opatření, jejichž součástí je výstavba protipovodňových hrází, polderů.

Z geosyntetických výrobků se u těchto typů staveb používají pro jejich těsnící (izolační) funkci hydroizolační fólie a bentonitové rohože. Ke zpevnění a ochraně zemního povrchu hrází a břehů vodních toků se používají protierozní georohože. Trvalé protierozní georohože TENAX MULTIMAT poskytují trvalou ochranu povrchu proti eroznímu působení proudící vody. Přírodní protierozní sítě z přírodních vláken poskytují ochranu dočasnou, zpravidla v období po dokončení stavby do zatravnění. Uplatnění u těchto typů staveb nacházejí i geobuňky TABOSS k zajištění protierozní ochrany povrchu svahů, popř. slouží jako výztužný – stabilizační prvek v konstrukci obslužné komunikace v koruně hráze. K vyztužení – stabilizaci koruny hráze lze použít i geomříže.

Obslužná komunikace v koruně hráze bývá často využita jako cyklostezka.