Vyztužené zemní konstrukce

Vyztužování zemin svahů a násypů se provádí tehdy, pokud je sklon zemních konstrukcí větší než úhel vnitřního tření zeminy. Samotné zeminy mají malou pevnost v tahu a poměrně nízkou schopnost přenášet tahová napětí, která vznikají v konstrukci strmých svahů a násypů a při zatěžování těchto konstrukcí. Vzniklé tahové síly je možné zachytit a přenášet pomocí geosyntetik – výztužných geomříží a geotextilií.

Geosyntetika se při výstavbě ukládají vodorovně do vrstev po cca 30-60 cm. Po zhutnění vrstev dojde k vzájemnému spolupůsobení a ztužení.

Způsoby provedení vyztužení svahu mohou být následující:

Při malých sklonech, obvykle 30 – 45°, postačuje prosté položení výztuh do vrstev a následně zajištění protierozních opatření na povrchu svahu

Systém vyztužené zeminy M-Slope

Při větších sklonech, obvykle 50-80°, je možné použít více způsobů provedení:

Obalované čelo – výztužné geosyntetikum zabalí vrstvu hutněné zeminy a při zpětném založení se ukotví metodou pevnostního zámku pod následující vrstvu. Pro konstrukci vyztužení se mohou využít geomříže, geotextilie i geokompozity, a to v závislosti na druhu použitého zásypu.

Systém vyztužené zeminy M- Slope Bal (výztužným prvkem je geotextilie)

Systém vyztužené zeminy M- Slope Bal (výztužným prvkem je geomříž)

Systém vyztužené zeminy M- Slope Bal s přesypem humózní zeminou

Vyztužené svahy s lícem ze svařované
ocelové sítě – systém RIVEL

V líci konstrukce se osadí systémový segment ze svařované kovové sítě s protikorozní úpravou. Segment slouží jako trvalé ztracené bednění pro zaručené tvarování líce. K bázovému panelu segmentu se buď mechanicky připojí monolitické výztužné geomříže, nebo se provede zabalení zeminy do tkané geomříže.

Vnější vzhled vyztuženého svahu pak může být „zelený“ – systém RIVEL Green, nebo „kamenný“ – systém RIVEL Stone. Zelený vzhled Rivel Green – z vnitřní strany segmentu se použije protierozní georohož a humozní zemina a provede se osetí. 

Kamenný vzhled Rivel Stone – z vnitřní strany segmentu se použije hrubozrnné kamenivo, obvykle frakce 63-125 apod. Jako kamenný vzhled je možné použít systém RIVEL Stone Mattress, kdy je v líci předsazen drátěný koš vyplněný kamenivem.

RIVEL Green

RIVEL Stone

RIVEL Stone Mattress