Geomříže do zemních konstrukcí​

Zeminy mají malou pevnost v tahu, a tak i poměrně nízkou schopnost přenášet tahová napětí, která vznikají v konstrukci při jejím zatěžování. Vzniklé tahové síly je možné zachytit a přenášet pomocí geosyntetik – výztužných geomříží a geotextilií.

Geomříže jsou tvořeny rovinnou polymerní strukturou, a to systémem vzájemně na sebe v principu kolmých tahových podélných a příčných žeber, které mohou být v průsečíku spojeny kontinuálně, svařením, lepením anebo provázáním, čímž se vytváří obvykle otvory – oka o velikosti 2 – 100 mm. Částice zeminy/horniny či dalších geomateriálů tak mohou proniknout do struktury geomříže a zaklínit se v ní. Geomříže se dělí na jednoosé a dvouosé, přičemž u jednoosé geomříže výrazně převládá pevnost v jednom směru, u dvouosé geomříže se pevnost v příčném i podélném směru výrazně neliší.

Vlivem vnějšího zatížení pronikají do konstrukce tahové a smykové síly, které jsou absorbovány výztuhami na základě principu interlockingu (zaklínění, neboli zazubení zrn materiálu do struktury geomříže) a přenosu třecí síly na rozhraní geosyntetika a zeminy. Absorpcí tahových sil ve výztuze se vnější zatížení rozloží na velkou plochu, čímž se minimalizuje lokální namáhání podloží. 

V naší nabídce jsou geomříže jednoosé, dvouosé, extrudované monolitické, svařované, pletené a tkané.

Podle typu aplikace a podmínek na stavbě doporučíme vhodný typ geomříže.