Výztužná síť pro stabilizaci zeminy příkrých svahů

Výztužná síť pro stabilizaci zeminových konstrukcí svahů GEOTER® GRID 100 3D je určena pro stabilizaci zeminy příkrých svahů rekultivovaných skládek odpadů, hrází, kanálů, nádrží apod. GEOTER® GRID 100 3D je vyráběn pletením při zajištění vysoké pevnosti, odolnosti proti přetržení a rozměrové stálosti materiálu. Vysoce resistentní a účinná výztužná síť je vyrobena kombinací polyethylenové geomřížky, vysokopevnostní polyesterové příze a doplněná o tuhé pásky z polypropylenu, které vytváří prostorový (3D) efekt fungování výrobku. Vlastnosti výrobku jako jsou vysoká pevnost v podélném směru (100 kN/m) a 3D konstrukce výrobku (garantující vysoké hodnoty tření na rozhraní vrstev GSY/zemina) předurčují výrobek nejen k protierozní ochraně povrchu svahů, ale především v případě rekultivace skládek odpadů i k výše zmíněné stabilizaci zeminových konstrukcí svahů. V tomto případě je výrobek aplikován v rekultivační vrstvě skládky nad těsnící a drenážní vrstvou. Její přesné umístění, počet vrstev, způsob ukotvení je stanoven projektantem s ohledem na konkrétních podmínkách stavby, jako je např. délka a sklon svahů, vlastnosti zeminy rekultivační vrstvy.

Provádíme posouzení stability svahu vícevrstvého kompozitního systému rekultivované skládky odpadů, navrhujeme opatření.